Laddar
Laddar
Laddar

Jätkusuutlikkus

Kogu meie tegevust iseloomustab pikas perspektiivis mõtlemine ja kauakestvate toodete ning lahenduste pakkumine. Meie tooted ja teenused on lihtsad ja usaldusväärsed ning võimaldavad teha tööd efektiivselt, ilma asjatute seisakute ja tarbetute kadudeta. Meie eesmärk on tagada vastupidavad paigaldused, mis on teostatud võimalikult efektiivselt ja turvaliselt. 

JÄTKUSUUTLIKUD TEGEVUSED 

Meie igaäevane tegevus kinnituslahenduste arendamisel ja pakkumisel põhineb nii täna kui ka homme jätkusuutlikel valikutel. Kindlustame, et selline lähenemine hõlmab kogu meie väärtusahelat alates tarnijatest ja tootmisest kuni turustamiseni. Kuna meie teadmised oma tegevuse mõjust nii keskkonnale kui ka majanduslikele ja sotsiaalsetele oludele suurenevad, püüame alati toimida täna paremini kui eile. Kuigi jätkusuutlikkuse eesmärgid on integreeritud meie strateegiasse, ei ole see siiski piisav kõikide osapoolte kaasamiseks. Seepärast oleme koostanud jätkusuutlikkuse raamistiku, mis hõlmab kõiki neid aspekte, mida me ettevõttena mõjutada saame.

ESSVE KONTSERNI JUHT MAX LAGERSTEDT: 

„Kõrge kvaliteedi tagamine on meie jaoks äärmiselt oluline ning see tähendab, et me pakume oma klientidele turvalisi ja pika elueaga tooteid, mis garanteerivad alati kvaliteetselt teostatud paigaldused.“

MEIE JÄTKUSUUTLIKKUSE RAAMISTIK HÕLMAB KUUTE FOOKUSVALDKONDA. 

1.    TOODETE JA TEENUSTE PAKKUMINE

Kõrge kvaliteedi tagamine on meie jaoks oluliseima tähtsusega ning see tähendab ennekõike  turvalisi ja pika elueaga tooteid. Meie tooted peavad garanteerima kvaliteetselt teostatud paigaldused, mis ei piira nende ehitiste või toodete eluiga, kus on kasutatud meie kinnituslahendusi. Me täiendame oma tootevalikut teenustega, mis aitavad kasutajatel veelgi efektiivsemalt kinnitustöid teostada. Lõppkokkuvõttes peavad teenused kindlustama ka efektiivsema ressursside kasutuse, mis ei teeni mitte ainult meie klientide vaid ka keskkonna huvisid. Sellest põhimõttest lähtume kõigi oma teenuste puhul sõltumata sellest, kas tegemist on tugevuskatsete, kinnituslahenduse dimensioneerimise, tehnilise toe, kinnitusvahendite käitlemise või kinnitustööde automatiseerimisega. 


2.    TERVIS JA OHUTUS

Tervis ja ohutus on olulise tähtsusega väärtused nii meie pakkumises kui ka meie tegevuses. Praktikas on need väärtused seotud hea töökeskkonna tagamisega ning peame neid heade töötulemuste saavutamise eelduseks, sõltumata sellest, kas tegemist on tarnijate, klientide või meie oma töötajatega.

 
3.    KESKKOND

Kahjuks elame maailmas, kus majandusliku edu nimel muutub looduskeskkonna seisukord aina halvemaks. Eesmärgiga vähendada keskkonnamõjusid teeme järjepidevalt teadlikke keskkonda säästvaid valikuid nii oma igapäevastes tegevustes kui ka uute protsesside väljatöötamisel. 


4.    VÕRDNE KOHTLEMINE JA MITMEKESISUS

Me usume võrdõiguslikku maailma, kus inimestel on võrdsed võimalused sõltumata soost, päritolust, religioonist jms. Maailmas, kus aktsepteeritakse erinevusi, väheneb konfliktide oht ja saame paremini tegeleda kliimamuutustega, millega silmitsi seisame. Ettevõttena on meil kohustus olla võrdse kohtlemise osas eeskujuks ja juhtida omalt poolt õiges suunas kõiki neid tegevusi, mida mõjutada saame. 

5.     MATERJALID JA JÄÄTMED

Negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks on oluline suurendada taaskasutust ning vähendada kadusid, et vältida liigset toorainete kaevandamist. Võimaluse korral valime alati materjalid, mida on võimalik taaskasutada või ringlusse tuua ning me pakume lahendusi, mis vähendavad tarbetut materjalikadu nii meie enda kui ka kliendi tööprotsessides. 

6.    JÄTKUSUUTLIKUD VÄÄRTUSAHELAD

Soovime saavutada jätkusuutlikumat tootmist kogu meie väärtusahelas, isegi kui tootmine toimub peamiselt tarnijate juures ja ilma meie otsese mõjuta. Seepärast oleme võtnud kohustuse pidevalt arendada ja kontrollida ka meie koostööd tarnijatega kõigis jätkusuutlikkuse valdkondades alates tervisest ja ohutusest, lõpetades materjalikasutuse ja jäätmekäitlusega.

 

JÄTKUSUUTLIKKUSE EESMÄRGID

Me ei saa ignoreerida fakti, et praegused tarbimis- ja tootmismustrid avaldavad negatiivset mõju keskkonnale ning et me peame viivitamatult rakendama meetmeid sellise arengusuuna muutmiseks. Seepärast oleme oma jätkusuutlikkuse alase tegevuse fookusvaldkondadeks valinud kaks ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärki, mis ühtlasi seostuvad otseselt meie ettevõtte strateegiaga. 

 • Eesmärk 12. Tagada, et tarbimis- ja tootmismustrid on jätkusuutlikud. 

 • Eesmärk 13. Rakendada kohesed meetmed kliimamuutuste ja nende tagajärgedega võitlemiseks. 

Oleme veendunud, et päeval, mil saavutame võrdse kohtlemise – eelkõige meeste ja naiste vahel – vähenevad paljud praeguse aja probleemid märkimisväärselt. Samuti arvame, et majanduslik areng peab käima käsikäes kõigile töötajatele inimväärsete  töötingimuste tagamisega. Seetõttu oleme välja valinud veel kaks ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärki, mille osas oma tegevust aktiivselt parandame, sõltumata geograafilisest asukohast või sellest, kas tegemist on meie enda või meie tarnijatega. 

 • Eesmärk 5. Saavutada võrdne kohtlemine ning tugevdada naiste kaasatust ning mõju.

 • Eesmärk 8. Toetada püsiva ja jätkusuutliku majandusliku kasvu saavutamist, tagada täielik ja produktiivne tööhõive ning kindlustada kõigile töötajatele inimväärsed töötingimused. 

MEIE FOOKUSVALDKONNAD

 • Vähendada transpordiga seotud süsinikdioksiidi heitkogust. (Keskkond)

 • Suurendada taastuvenergia kasutamist. (Keskkond) 

 • Vähendada kinnitustoodete kadusid paigaldustöödel. (Toodete ja teenuste pakkumine) 

 • Korraldada tarnijate ettevõttesisene või -väline keskkonnaalane sertifitseerimine ja auditeerimine. (Jätkusuutlikud väärtusahelad) 

 • Suurendada materjalide ringlussevõtmist. (Materjalid ja jäätmed)

 • Tuua turule tooteid, mis toetavad jätkusuutlikumat ja ohutumat kinnitamist või efektiivsemat ja ergonoomilisemat paigaldamist. (Toodete ja teenuste pakkumine; Tervis ja ohutus) 

 • Suurendada mitmekesisust ja naiste kaasatust. (Võrdne kohtlemine ja mitmekesisus) 

 • Parandada jätkusuutlikkuse alasest tegevusest arusaamist meie töötajate, klientide ja tarnijate seas. (Jätkusuutlikud väärtusahelad) 

JÄTKUSUUTLIKKUSE JUHTIMINE 

Meie ettevõtte juhtimises lähtutakse kehtivatest õigusaktidest, börsil noteeritud Rootsi ettevõtetele kohaldatavatest eeskirjadest ning meie ettevõttesisestest poliitikatest ja raamistikest. Need poliitikad kirjeldavad reegleid ja lähenemisviise, mida peame ettevõttesiseselt järgima, ning ka neid nõudeid, mida esitame kogu väärtusahelale sh tarnijatele. 
Lisaks sellele püstitame eesmärke oma tegevuse erinevatele valdkondadele, mille üheks näiteks on jätkusuutlikkuse valdkond. Edusammude tagamiseks ja arengu jälgimiseks oleme paika pannud tsentraalsed ja kohalikud suhtarvud. Suhtarvud on määratud eesmärgiga avaldada positiivset mõju ESSVE jätkusuutlikkuse fookusvaldkondadele. 
Kuna soovime tarnijatele tõhusalt selgitada neile esitatavaid nõudeid ja välja tuua, milliseid arenguvaldkondi peame oluliseks, oleme koostanud toimimisjuhendi Supplier Code of Conduct. Toimimisjuhendist kinnipidamist jälgitakse nii isehindamise ja tarnijate ettevõttesiseste kontrolliprotseduuride kui ka meie töötajate ja kolmandate poolte poolt teostatavate auditite ja ülevaatuste kaudu. Kokkuvõttes annab kontrollimine meile võimalikult hea ülevaate sellest, kuidas me keskkonnaalast tööd korraldame ja kuidas kindlustame hea tootekvaliteedi ning ärieetika, töökeskkonna nõuete ja tööõiguse järgimise.